SaiGonMed 73
Welcome to SaiGonMed 73, a community meeting place designated for the 1973 graduates of the University of SaiGon Medical School.
Sign InView Entries
email me
Publisher :  Che Liem
Editor      :  Thu Phong
Graphics :  Trung Dai Dien
BULLETIN
Happy Time, circa 1967; courtesy of VN Hieu
Cho Ray Hospital, circa 1970; courtesy TT Nghia
The Way We Were
Vive La Difference
Cuộc Đời Vô Thường, Tình Bạn Vĩnh Cửuclick the icon below to read a letter from BTC RU19
Ghi Danh: xin điền tên classmate vào khung bên dưới với số người tham dự, trong đó bao nhiêu là khách (nếu có). Nhớ bấm submit khi xong.
Ngân phiếu trả cho: Saigonmed73 và gửi đến: TU HUU NGUYEN 46640 VIA VAQUERO TEMECULA, CA 92590
Registrants list:
Nguyen Thanh Liem        2
Ky Bo Anh                       1
Tran Trong Nghia            1
Nguyen Anh Tuan           1
Bui Dac Chi                     1
Bui Huu Phuoc                2
Nguyen Huu Tu              9 (7 guests)
Nguyen Quang Duc        2
Pham Hieu Liem             6 (4 guests)
Ngo Trong Vinh              2
Nguyen Sanh Lieu          2
Tran Thi Thu Dam          1
Nguy Thanh Quang       1
Le Van Thu                     2
Nguyen Dinh Hiep          2
Dang Phuong Thao        1
Hau Mac Hung               2
Vu Tat Cuong                  2
Truong Huu Do               2
Ha Tuyet Nga                 1
To Van Hiep                    1
Le Khac Binh                  2
Tran Van Loc                  6 (4 guests)
Nguyen De                     2
Vo Ngoc Hieu                 2
Vo Quoc Chi                   2
Do Trong Hung              2
Do Thi Nhu Hong           2
Phan Quoc Cuong         2
Do Doan Trang              2
Nguyen Duc Lai             2
Dang Thiem                   2
Pham Ngoc An               2
Pham Van Nga               2
Pham Bay                      1
Doan Giao Lien              2
Nguyen Ngoc Tuan        2
Tran Xuan Dao              1
Che Khanh                     2
Nguyen Duc Tri              2
Duong Van Thiet            1
Lai M Hoang/Helen Tran 2, special guests ( Lai Van Ngoc's Family)
Truong Thi Dung            1
Huynh Van Thanh           2
Nguyen Trieu Tuong       2
Truong Cong Phuc         2
Hua Thi Nam                  2
Le Duc Hung                  2
Nguyen Hong Duc          2
Nguyen Hoang Mai        1
Nguyen Dang Hung        2
Le Duc Chuong              1
Le Thanh Cac                 2


Possible tours during RU19 if enough people are interested. Please choose one option below:
1 day tour Reagan Librairy, Santa Barbara beach 09/14/19
3 day tour Las Vegas, Hoover Dam 09/16-18/19
Both tours
None of the above

Information on 3 Day Tour: