SaiGonMed 73
Welcome to SaiGonMed 73, a community meeting place designated for the 1973 graduates of the University of SaiGon Medical School.
Sign InView Entries
email me

Publisher :  Che Liem
Editor      :  Thu Phong
Graphics :  Trung Dai Dien
BULLETIN
Happy Time, circa 1967; courtesy of VN Hieu
Cho Ray Hospital, circa 1970; courtesy TT Nghia
The Way We Were
Vive La Difference
Cuộc Đời Vô Thường, Tình Bạn Vĩnh Cửu
Nguyễn Mạnh Tiến                                    2
Nguyễn Hữu Tú                                         2
Nguyễn Mỹ Lang                                       2
Dương Văn Thiệt                                      1
Đặng Phương Thảo                                  1
Trịnh Văn Chương                                    2
Hầu Mặc Hưng                                          2
Phạm Hiếu Liêm                                       2
Nguyễn Đình Hiệp                                    2
Lê Khắc Bình                                            2
Ngô Trọng Vĩnh                                        2
Trương Công Phúc                                  2
Đỗ Doãn Trang                                         2
Phạm Bảy                                                 2
Võ Tấn Tài                                                2
Đỗ Hường                                                1
Lê Văn Thu                                               2
Nguyen Thanh Nam                                1
Chế Khánh                                               2
Trần Trọng Nghĩa                                    1
 Bùi Hữu Phước                                      2
Võ Ngọc Hiếu                                           2
Võ Quốc Chí                                             2
Nguyen Trinh Thi Hanh                           2
Do Thi Nhu Hong                                     2
Mai Phuc Am                                           2


Danh Sach Ghi Danh